Now showing 1 - 2 of 2
  • Publication
    Konceptuālo un relāciju datu modeļu savietojamības noteikšanas metodoloģija
    Lai informācijas sistēmas varētu apmainīties ar datiem, to datu modeļiem jābūt saderīgiem. Bieži vien tas tā nav, jo sistēmas ir veidojuši dažādi izstrādātāji, vadoties pēc dažādiem mērķiem, kā rezultātā rodas atšķirības terminu lietojumā un datu vērtību skaidrojumos. Līdz ar to šo informācijas sistēmu datu modeļi var būt izteikti dažādās notācijās, kas apgrūtina saderības noteikšanu. Šajā promocijas darbā tiek risināta dažādās notācijās izteiktu datu modeļu savietojamības noteikšanas problēma. Datu modeļi tiek transformēti ontoloģijās, pielietojot transformācijas noteikumus. Vēlāk tiek veikta automātiska ontoloģiju savietošana, un iegūts datu modeļu saderības novērtējums. Datu modeļu savietošanas procesā lietoto metožu kopums ir apvienots metodoloģijā, ko var izmantot datu modeļu salīdzināšanai dažādās nozarēs. Metodoloģija ļauj nozares ekspertiem veikt savietošanas uzdevumus automātiskā veidā, ekonomējot šim uzdevumam atvēlēto laiku un resursus. Izstrādātā metodoloģija ir tikusi aprobēta, salīdzinot Latvijas Valsts zemes dienesta datu bāzes relāciju modeli ar ISO 19152 starptautiskā standarta konceptuālo datu modeli, lai noteiktu, cik lielā mērā viens datu modelis atbilst otram. Metodoloģijas nodrošināšanas un aprobācijas vajadzībām ir izstrādāts ontoloģiju savietošanas programmatūras rīks, kas ir viens no šī darba praktiskajiem rezultātiem. Rīks nodrošina automātisku datu modeļu transformāciju un ontoloģiju savietošanu, kā arī ļauj veikt manuālu savietošanu un entītiju anotāciju.
  • Publication
    Konceptuālo un relāciju datu modeļu savietojamības noteikšanas metodoloģija. Promocijas darba kopsavilkums
    Darba mērķis ir izstrādāt metodoloģiju konceptuālo datu modeļu un relāciju datu modeļu savietojamības noteikšanai, kas ļautu automatizēt savietošanas procesu un nodrošinātu nozares speciālistus ar rīkiem darbā ar dažādās notācijās izstrādātiem datu modeļiem. Izmantojot šo metodoloģiju, lietotājam tiek dota metožu kopa, kas ļauj risināt konceptuālo un relāciju datu modeļu savietojamības noteikšanas uzdevumu. Konceptuālo un relāciju datu modeļu savietojamības noteikšanai ir izstrādāts speciāls rīks, kas ļauj šo uzdevumu atrisināt atbilstoši metodoloģijai. Pateicoties tam, tiek ievērojami samazināts nozares speciālistu darba apjoms, kā rezultātā tiek ietaupīts laiks un resursi